೧ ಹಾಗೂ ೨ ನೇ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವಾಣೀಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು ಬುಧವಾರ ೨೪, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಚ್ಛೆವುಳ್ಳವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
೯೮೪೪೧ ೩೫೦೪೪, ೮೦೫೦೫ ೨೮೩೮೪, ೦೮೦-೨೬೩೨ ೨೨೬೦

ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಉಚಿತ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು

One thought on “ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಉಚಿತ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು

  • 22/10/2018 at 12:42 PM
    Permalink

    Good initiative from Abhyudaya, keep it up!

Comments are closed.